ReadyPlanet.com
dot dot
Root Canal @ DENT DEFINE article

Shall be translated into Thai as soon as possible

                              คลินิกถือว่างานรักษาคลองรากฟันเป็นทันตกรรมสาขาหนึ่งที่มีความละเอียดอ่อนสูงสุดโดยเฉพาะในฟันกราม  ที่มีหลายคลองราก    มีรากเล็ก  แคบ  โค้ง  จึงต้องอาศัยความรู้   ความชำนาญ   ประสบการณ์  รวมทั้งเครื่องมือที่ดีและทันสมัย   จึงจะสามารถทำให้การรักษาปราศจากความเจ็บปวด    รวดเร็วขึ้น   คนไข้มาพบหมอน้อยครั้งลง  และการรักษาประสบผลสำเร็จในระยะยาว
คลินิกให้ความสำคัญต่อขั้นตอนที่จะทำให้งานประสบผลสำเร็จดังนี้  

   การรักษารากฟันโดยสังเขบ

                                                                                                                               

การควบคุมความเจ็บปวด

 

                       แบบทั่วๆไป                             นวัตกรรมจากเดนท์ ดีไฟน์

                                      image                                                                                            image                                                                
                                                         image                                                    คลินิกใช้การชาแบบ  Intra-osseous  โดยเครื่องมือพิเศษ Quick Sleeper จากประเทศฝรั่งเศษ  คนไข้จะไม่รู้สึกเจ็บปวด  หรือเสียวฟันใดๆขณะทำ   แม้ในขณะที่ประสาทฟันกำลังอักเสบอยู่                    

 

                                                                                                                                                                                              

การควบคุมการปนเปื้อนและการติดเชื้อ

แบบทั่วๆไป        นวัตกรรมจากเดนท์ ดีไฟน์

                          

 
  คลินิกใช้แผ่นกั้นน้ำลาย  (  Rubber Dam )เพื่อป้องกันการติดเชื้อจากน้ำลายและอื่นๆ

 

                 

เครื่องมือของเราทุกชิ้นผ่านเข้า

เครื่องอบแรงดันไอน้ำ ( Autoclave )
ทำให้ทุกพื้นผิวปราศจากเชื้อโรค                         

 

                                                                                                                                                                                    

ความแม่นยำในการวัดความยาวราก

แบบทั่วๆไป                                                   นวัตกรรมจากเดนท์ ดีไฟน์  

                   

 

 

      

 

           

 

                                                                                   

 

 

ใช้เครื่องวัดระบบอิเลกทรอนิก (  Root ZX  )   

     แบบทั่วๆไป                                                นวัตกรรมจากเดนท์ ดีไฟน์  

  

ใช้ฟิมล์ที่มีขั้นตอนที่ยุ่งยากและนาน 

 

 

 

 

    

            

                 ฃนาดจริงของภาพ

ภาพที่ออกมาไม่เที่ยงตรง เล็ก คุณภาพและรายละเอียดต่ำ ไม่มีมิติ                                         

                         

                          ใช้ดิจิตัลเซนเซอร์แทนฟิมล์

    ภาพรายละเอียดสูงมากขยายใหญ่เท่าจอมอนิเต่อร์มีมิติแสดงให้เห็นในสิ่งที่ฟิมล์ไม่สามารถทำได้

 

                                                                                                                                 

ความเที่ยงตรงรวดเร็วและปลอดภัยในการขยายคลองราก

 

แบบทั่วๆไป                                                   นวัตกรรมจากเดนท์ ดีไฟน์

 ใช้การขยายคลองรากด้วยมือ

 

 

 

                                                                      

                                

                    คลินิกใช้การขยายด้วยมือ ( Manual File )

 

                             ร่วมกับการใช้เครื่อง (  Rotary File  )

                                                                                                                                                                                             

อุปกรณ์ช่วยในการมองเห็น


แบบทั่วๆไป                                                      นวัตกรรมจากเดนท์ ดีไฟน์

ใช้สายตา 100% ไม่สามารถทำงานที่ละเอียดได้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

      คลินิกใช้แว่นขยายสำหรับศัลยแพทย์ surgical loupe  

                     

      

          ร่วมกับกล้องภายในช่องปากที่มีระบบขยาย 

    (  Magnifying Intraoral Camera )

  เห็นภาพใหญ่ในเวลาจริงทำงานที่ต้องการความเที่ยงตรงและมีรายละเอียดสูงได้

                                                                                                                                                                                      

การอุดคลองรากให้ได้  Hermatic  Seal

 แบบทั่วๆไป                                                นวัตกรรมจากเดนท์ ดีไฟน์                                        

                              

                                                                        

                                           

คลินิกใช้อุปกรณ์ตัดแท่งอุด  Touch and Heat  และเครื่องหลอมวัสดุอุดคลองราก  Obtura    

การปราศจาก Hermatic Seal ในการรักษาครองรากฟันอาจทำให้เกิดพยาธิสภาพ ณที่ๆมีการรั่วซึมซึ่งเชื้อโรคอาจทำให้บริเวณดังกล่าวติดเชื้อและมีการทำลายของเนื้อเยื้อ เราสามารถแก้ไขได้ดังรูปเคลื่อนไหวด้านซ้าย

                                                                              

                                                                                                                                   

การเก็บประวัติของผู้ป่วย        

แบบทั่วๆไป                                                        นวัตกรรมจากเดนท์ ดีไฟน์

 

 

 โอ้! ไม่เอาหละ กระดาษกองเป็นภูเขา

 

 

 

 

 

 

 

          

ทุกอย่างอยู่ในแฟ้มจับต้องได้ ซี่งยากต่อการเคลื่อนย้ายหรือส่งข้อมูลเพื่อปรึกษาร่วมกันเป็นทีม  และในกรณีฉุกเฉินผู้ป่วยอยู่ห่างใกลไม่สามารถขอประวัติให้แพทย์หรือทันตแพทย์ได้ทันท่วงที ทำให้การรักษาฉุกเฉินอยู่ในลักษณะของการเดาสุ่ม ซึ่งทำให้ความสำเร็จในการรักษาน้อยลงอย่างมาก ข้อมูลทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นรูปฟันก่อนหรือภายหลังการรักษา ประวัติผู้ป่วย ภาพถ่าย x-ray และปูมการรักษาทุกชนิดจะอยู่ในรูปแบบของดิจิตัลไฟล์ ทันตแพทย์สามารถผ่องถ่ายส่งไฟล์เพื่อปรึกษาร่วมกันเป็นทีมในขณะที่ตัวอยู่ห่างใกลจากกันได้ในเวลาจริง ในกรณีฉุกเฉินและผู้ป่วยอยู่ห่างใกลจากคลินิกสามารถ อัพโหลดข้อมูลประวัติผู้ป่วยได้ทันทีเพื่อทันตแพทย์ที่ดูแลจะมีข้อมูลในการรักษาได้ครบถ้วน

                                                        
Root canal Treatment-Esthetic-Orthodontic treatment @DENT DEFINE

Orthodontics@DENT DEFINE articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.
This website is designed by Dr.Amrit, DMD Centro Escolar Universiy Tel.089-155-7971, amaritth@gmail.com ออกแบบเว๊ปโดย ทพ. อมฤต Tel.089-155-7971